Program funkcjonalno-użytkowy. Czyli co powinien posiadać Inwestor przed ogłoszeniem postępowania o roboty budowlane

Jest to opracowanie, które opisuje zamówienie dotyczące zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. W programie funkcjonalno-użytkowym znajdują się w określone wymagania oraz oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego zawierające przeznaczenie wykonywanych robót wraz ze stawianymi im wymaganiami technicznymi, materiałowymi, ekonomicznymi, architektonicznymi oraz funkcjonalnymi. Ponadto, dokument ten stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych. Wykorzystywany jest także do przygotowania oferty (w szczególności w zakresie obliczania jej ceny) oraz wykonania prac projektowych.

Co znajduje się w części informacyjnej programu funkcjonalno-użytkowego?

Znajdziemy tam dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przepisy prawne oraz normy związane zarówno z projektowaniem, jak i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Ponadto, w części informacyjnej znajdują się również inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, między innymi:

 • dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane opinie, raporty lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
 • inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one odbudowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remontom lub rozbiórkom w zakresie architektury, instalacji i urządzeń technologicznych, konstrukcji, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń podziemnych oraz naziemnych, obiektów przewidzianych do rozbiórki oraz ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,
 • inwentaryzację zieleni,
 • kopię mapy zasadniczej,
 • pomiary hałasu, ruchu drogowego oraz innych uciążliwości,
 • porozumienia, pozwolenia lub zgody oraz warunki techniczne oraz realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących instalacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, energetycznych oraz teletechnicznych, a także dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,
 • wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,
 • zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
 • dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzaniem.

Ponadto, opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 “Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:

 • określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników,
 • powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,
 • wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik, który określa udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,
 • inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników.

Co więcej, dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się między innymi z:

 • projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
 • projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 • przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Obwieszczenia.

Dodatkowo, projekty wykonawcze zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą:

 • części obiektu,
 • detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,
 • instalacji i wyposażenia technicznego,
 • rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz materiałowych

których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa w ust. 1. Obwieszczenia


Projekty wykonawcze dotyczą:

 • przygotowania terenu pod budowę,
 • robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych ich części, robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej wraz z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych,
 • robót w zakresie instalacji budowlanych,
 • robót związanych z zagospodarowaniem terenu.


Źródło artykułu oraz więcej informacji na temat programu funkcjonalno-użytkowego znajduje się na: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129